Kurz s Astrid Schünemann 8.-10.12. 2023 – ZRUŠENO
31 října, 2023

(English text below) 

Milí přátelé, 8.-10. prosince 2023 k nám zavítá učitelka buddhismu Astrid Schünemann a podělí se s námi o výklad knihy Džigme Rinpočheho „Příručka obyčejných hrdinů.“ Rinpočhe v této knize volným a přístupným způsobem vysvětluje učení 37 praxí bódhisattvů a přibližuje, jak je v našich podmínkách uvést do každodenního života. Postupně se podíváme na hlubší pravdy o našem těle a mysli, o potenciálu, který je v každé bytosti, dozvíme se proč a jak meditovat, jak být užitečný druhým a o dalších tématech.

Kde? Kurz proběhne v Bodhi Path centru v ulici Liborova, účast je možná i online.
Kdy? Pátek 8.12. 19:30-21:00, sobota 9.12. 10:00-12:00 a 15:00-17:00, neděle 10.12. 10:00-12:00
Jazyk kurzu: anglicky s překladem do češtiny

Doporučený příspěvek za celý kurz je 1400 Kč (pro studenty, důchodce a členy Bodhi Path Praha 1000 Kč, „Členové plus“ mají kurz zdarma). Jedna přednáška 400 Kč (zlevněný 300 Kč). Nepříznivá finanční situace není překážkou účasti na kurzu – v případě potřeby nás kontaktujte.

Z knihy „Příručka obyčejných hrdinů“:

O buddhismu se říká, že je univerzální, protože překračuje všechny hranice času a kultury. Francouzský pastýř ze středověku ho může uplatnit stejně snadno jako singapurský obchodník z 21. století. Buddhova učení nabízí metodu k pochopení, jak žít a jak jednat. Jinými slovy, jak prožívat svou lidskost a zároveň pečovat o sebe a o druhé.

Hrdinové, o nichž se v této knize mluví, jsou obyčejní lidé jako my, kteří se rozhodli rozvíjet prostřednictvím pochopení a uplatňování laskavosti a soucitu. Tito hrdinové jsou bódhisattvové, kteří si přejí, aby všechny bytosti dosáhly trvalého štěstí a byly chráněny před všemi příčinami neštěstí.

Tato příručka poskytuje srozumitelné vysvětlení toho, co znamená žít jako bódhisattva, a nabízí řadu jednoduchých cvičení pro každodenní život. Poskytuje nám klíčové instrukce, jak novým způsobem čelit obtížím, s nimiž se setkáváme, a pohlížet na svůj život v souladu s altruistickými hodnotami.

 

N

Registrujte se zde

O učitelce:

Astrid Schünemann se s buddhismem setkala na počátku 80. let a od roku 1990 působí jako tlumočnice buddhistických učitelů. V letech 1998-2001 absolvovala tradiční tříleté ústraní v klášteře Le Bost ve Francii. Poté absolvovala výcvik pro učitele Bodhi Path se Šamarem Rinpočhem. Šamar Rinpočhe a Džigme Rinpočhe ji požádali, aby pomáhala jako učitelka dharmy v evropských centrech Bodhi Path.

COURSE WITH ASTRID SCHÜNEMANN 8th – 10th December 2023

Dear friends, we are happy to announce that on December 8-10, 2023 Buddhist teacher Astrid Schünemann will visit our centre to share with us the explanation of Jigme Rinpoche’s book “The Handbook of Ordinary Heroes.” In this book, Rinpoche explains the teachings of the 37 practices of bodhisattva in a free and accessible way and explains how to put them into practice in our everyday life. Gradually, we will look at the deeper truths about our body and mind, the potential that each being has, we will learn why and how to meditate, how to be beneficial for others, and more.

Where? Bodhi path Prague centre and also online
When? Friday 8th December 19:30-21:00; Saturday 9th December 10:00-12:00 and 15:00-17:00; Sunday 10th December 10:00-12:00
Language: English with translation into Czech

Recommended contribution for the whole course is 57 € (for students, pensioners and members of Bodhi Path Prague 41 €). Single lecture 16 € (discounted 12 €).Financial limits should not turn you from attending the course – please contact us if necessary.

From “The Handbook of Ordinary Heroes:”

Buddhism is said to be universal because it transcends all notions of time and culture. A French shepherd from the Middle Ages can apply it just as easily as a Singaporean businessman from the 21 century. The Buddha’s teachings offer a method for understanding how to be and how to act—in other words, how to live our humanity while taking care of ourselves and others.

The heroes referred to in this book are ordinary beings like us who choose to develop as individuals through their understanding and application of kindness and compassion. These heroes are bodhisattvas who wish for all beings to meet with lasting happiness and to experience protection from all causes for unhappiness.

This handbook provides accessible explanations of what it means to live like a bodhisattva and offers a series of simple exercises directly related to daily life. It gives us key points for facing the difficulties we encounter in a new way and perceiving our lives according to altruistic values.

N

Registration

About the teacher:

Astrid Schünemann encountered Buddhism in the early 1980s and has been a translator for Buddhist teachers since 1990. From 1998-2001 she did a traditional three-year retreat at Le Bost monastery in France. She then followed the Bodhi Path Teacher Training with Shamar Rinpoche. She was asked by Shamar Rinpoche and Jigme Rinpoche to help as a Dharma teacher in the European Bodhi Path Centres.