Kurz Abhidharmy s Tinou Draszczyk 26.-27. dubna 2024
20 března, 2024

(English text below)

Srdečně vás zveme na kurz Abhidharmy s Dr. Tinou Draszczyk. S touto talentovanou učitelkou prozkoumáme 3. kapitolu knihy Brána poznání (Gateway to Knowledge) od Miphama Rinpočheho pojednávající o 12 zdrojích vnímání (ajatány). Kurzu se můžete zúčastnit jak online, tak osobně v našem centru v Liborově 14.

Termín: 26.-27. dubna 2024
Program: pátek 19:00-20:30, sobota 9:00-10:30, 11:00-12:30, 15:00-16:30
Jazyk: angličtina s překladem do češtiny
Doporučený příspěvek: celý kurz 1400 Kč (pro studenty, důchodce a členy Bodhi Path 1000 Kč, členové plus mají kurz zdarma), jedna přednáška 400 Kč (zlevněná 300 Kč). Nepříznivá finanční situace není překážkou účasti na kurzu – v případě potřeby nás kontaktujte.

Učení Abhidharmy je jako kniha obsahující všechny stránky cesty k probuzení. Podle Asangy, jednoho z nejvýznamnějších mistrů a autorů mahájánového buddhismu, se učení Abhidharmy zabývá: a) tím, jak pochopit nejvyšší cíl a podstatu skutečnosti, b) buddhistickou cestou z různých úhlů pohledu, c) odpověďmi na různé otázky, které mohou vyvstat, a d) proniknutím do nejhlubšího významu učení Buddhy. Stručně řečeno, Abhidharma nám pomáhá reflektovat zkušenosti a vnímání samsárické mysli, která je podmíněná rušivými emocemi a karmou. Díky tomu pochopíme, jak je možné tuto podmíněnost postupně překonat a nahlédnout do podstaty reality. Buddha předával tato učení v různých sútrách. Pozdější generace jeho žáků je systematicky shromažďovaly a poskytly tak jakousi mapu cesty k probuzení. Činili tak zřejmě s úmyslem udělat Buddhovu moudrost přístupnější. Základem pro kurz bude kniha Brána poznání od Miphama Rinpočheho, se zaměřením na 2. a 3. kapitolu o elementech (dhatu) a smyslových zdrojích (ajatány). Tato témata budou vysvětlena s důrazem na kontemplaci a diskuzi.

Dr. Tina Draszczyk je učitelkou Buddhismu a mindfulness, překladatelkou a má doktorát z buddhistických studií a tibetologie. Buddhismus začala praktikovat na konci sedmdesátých let, mimo jiné pod vedením Šamara Rinpočheho. Vyučuje ve vídeňském centru Karma Kagyu. Svá buddhistická studia i překladatelskou aktivitu prohloubila v K.I.B.I. (Karmapa International Buddhist Institute). Obdržela titul Áčárja. Šamar Rinpočhe ji doporučil jako učitelku center Bodhi Path především pro její obrovské znalosti buddhistické filosofie.

ABHIDHARMA COURSE WITH DR. TINA DRASZCZYK

We cordially invite you to the Abhidharma course with Dr. Tina Draszczyk. With this talented teacher we will explore chapter 3 of Mipham Rinpoche’s Gateway to Knowledge which explains sense sources (ayatanas). You can take the course both online and in person at our Bodhi Path centre.

Date: 26th-27th April 2024

Schedule: Friday 19:00-20:30, Saturday 9:00-10:30, 11:00-12:30, 15:00-16:30

Language: English with translation to Czech

Recommended contribution: full course €55 (€40 for students, pensioners and Bodhi Path members), single session €16 (€12 discounted).
Financial limits should not turn you from attending the course – please contact us if necessary.

The Abhidharma teachings are like a matrix for all important aspects of the path to awakening. According to Asanga, one of the most important masters and authors of Mahayana Buddhism, the Abhidharma teachings are about: a) how to understand the highest goal and the nature of reality, b) the path from various perspectives, c) answering various questions that may arise, and d) penetrating into the deepest meaning of the Buddha Dharma. In short, the Abhidharma helps us to reflect our experiences and perception which occur in a samsaric states of mind that is conditioned by afflictions and karma. Based on this, we can understand how it is possible to gradually overcome these conditionings and find access to the nature of reality. The Buddha taught these teachings in various sutras. Later generations of his disciples have collected them systematically providing a kind of map of the path to awakening. They did so probably with the intention to make the Buddha’s wisdom accessible. The course will be held on the basis of Mipham Rinpoche’s Gateway to Knowledge, with a particular focus on chapter 2 and 3, the elements and the sense sources. There will be explanations on these topics, i.e., the elements and sense sources, with a focus on contemplation and exchange.

Dr. Tina Draszczyk is a teacher of Buddhism and mindfulness, translator, and she holds a PhD in Buddhist Studies and Tibetology. She began practicing Buddhism in the late 1970s, among others under the guidance of Shamar Rinpoche. She teaches at the Vienna Karma Kagyu Centre. She deepened her Buddhist studies and translation activity at the K.I.B.I. (Karmapa International Buddhist Institute). She received the title of Acharya. Shamar Rinpoche recommended her as a teacher of the Bodhi Path Centres mainly because of her vast knowledge of Buddhist philosophy.