Meditace a učení buddhismu s Jigme Rinpočhem v Praze 17.-19. června 2022
22 května, 2022

Srdečně vás zveme na víkendový kurz na téma Meditace a učení buddhismu s lamou Jigme Rinpočhem.

We cordially invite you to a weekend course on Meditation and dharma teachings with Tibetan Buddhist master Jigme Rinpoche (English below).

17. až 19. června navštíví Prahu učitel tibetského buddhismu lama Jigme Rinpočhe. Během víkendového kurzu Rinpočhe předá svým osobitým, vřelým a přístupným způsobem nejdůležitější pokyny k buddhistické meditaci, a také k tomu, jak ji úspěšně aplikovat v dnešní bouřlivé době.

Meditace, říká Rinpočhe, neznamená zastavit myšlenky (to ani není možné), ale nenechat se jimi vyrušovat a tak setrvat v přirozené jasnosti mysli. Čím víc se seznámíme s touto jasností, tím lehčí bude naše mysl – méně zatížená zbytečnostmi. Nicméně, aby meditační praxe v buddhistickém kontextu přinesla výsledky, je nutné, aby se spojilo několik podmínek: předně je třeba poznat, jak mysl funguje. To nás, spolu s pochopením učení o karmě a pomíjivé podstatě jevů, dovede k rozvinutí laskavosti a soucitu – nepříjemné pocity totiž neprožíváme jenom my, ale týkají se úplně každého. Díky rozvinutí tohoto pochopení, spolu s meditačním tréninkem se k prvotním kvalitám jasnosti mysli může vrátit úplně každý.

Kdy:
Pátek, 17.6. 20:00 – 21:30 (vstup od 19:00)
Sobota, 18.6. 10:00 – 11:30 a 15:00 – 16:30
Neděle, 19.6. 10:00 – 11:30 

Kde:
Hotel Pyramida, Kinosál Dlabačov (mapa) a také online

 Registrace a vstupné:
Doporučené kurzovné je následující (platí i pro online účast)
– Plná cena                                                                                                                1600 Kč
– Snížená cena pro studenty, důchodce, lidi v nouzi, členy BP                       1200 Kč

Pokud možno, registrujte se prosím na kurz předem – velmi nám tím usnadníte organizaci – děkujeme!! Vstup na individuální přednášky bude možné zakoupit na místě.
Nedostatek financí není překážkou k účasti na kurzu, ozvěte se případně na prague@bodhipath.org, rádi s vámi domluvíme individuální podmínky.

Rinpočhe bude učit anglicky, s překladem do češtiny.

N

Registrujte se zde

Jigme Rinpočhe je výjimečný svým prostým, a zároveň nesmírně hlubokým výkladem, vycházejícím z jeho vlastní, přímé realizace těchto učení. Narodil se ve východním Tibetu a vyrůstal a byl vzděláván mezi nejlepšími učiteli linie tibetského Buddhismu Kagyu. V roce 1974 J.S. 16. Karmapa určil Rinpočheho jako svého zástupce v Evropě. „V osobě Jigme Rinpočheho vám zanechávám své srdce,” řekl Karmapa při příležitosti jeho jmenování. Od té doby vede Rinpočhe Karmapovo hlavní evropské centrum Dhagpo Kagyu Ling ve Francii a pokračuje v Karmapově aktivitě v Evropě i po celém světě. Dodnes Rinpočhe mnoho cestuje, navštěvuje a vyučuje v centrech a inspiruje všechny, kteří s ním přijdou do kontaktu.

MEDITATION AND DHARMA TEACHINGS WITH TIBETAN BUDDHIST MASTER JIGME RINPOCHE

Lama Jigme Rinpoche, a master of Tibetan Buddhism, will visit Prague from 17 to 19 June. During the weekend course, Rinpoche will convey in his distinctive, warm and accessible way the most important instructions on Buddhist meditation and how to apply it successfully in today’s turbulent times.

Meditation, Rinpoche says, is not about stopping thoughts (that’s not even possible), but about not letting them disturb one’s natural clarity of mind. The more we become familiar with this clarity, the lighter our mind will become – less burdened by futilities. However, for meditation practice in a Buddhist context to yield results, several conditions must come together: first, one must know how the mind works. This, together with an understanding of the doctrine of karma and the impermanent nature of phenomena, will lead us to develop kindness and compassion – as unpleasant feelings are not only experienced by us, but affect everyone. By developing this understanding, along with meditation training, everyone can return to the primordial qualities of clarity of mind.

When:
Friday, June 17, 20:00 – 21:30 (entrance from 19:00)
Saturday, June 18, 10:00 – 11:30 and 15:00 – 16:30
Sunday, June 19, 10:00 – 11:30

Where:
Hotel Pyramida, Kinosál Dlabačov (map) and also online

Registration and entrance fee:
The recommended course fee is as follows (also valid for online participation)
– Full price: €65
– Reduced price for students, pensioners, people in need: €50
If possible, please register for the course in advance – it will make it much easier for us to organise. Thank you!! Admission to individual lectures will be available for purchase on site. Lack of finances is not an obstacle to attend the course, please contact us at prague@bodhipath.org, we will be happy to discuss individual conditions with you.
Rinpoche will teach in English, with translation into Czech.

N

Registration

Jigme Rinpoche is exceptional in his simple yet profound explanation, based on his own direct realization of these teachings. Born in eastern Tibet, he was raised and educated among the best teachers of the Kagyu lineage of Tibetan Buddhism. In 1974, H.H. the 16th Karmapa appointed Rinpoche as his representative in Europe. „In the person of Jigme Rinpoche, I leave you my heart,“ said the Karmapa on the occasion of his appointment. Since then, Rinpoche has led Karmapa’s main European centre, Dhagpo Kagyu Ling in France, and has continued Karmapa’s activities in Europe and around the world. To this day, Rinpoche travels extensively, visiting and teaching at the centers and inspiring all who come in contact with him.